ROG x ThinkPro Championship Best of 1
Fancy United
——
Kantic
——

Fancy United vs Kantic (ROG x ThinkPro Championship, Valorant)

Bet Slip